ИЙСТ УАЙН ООД ОБЯВА
На основание чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„ИЙСТ УАЙН” ООД

О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и общественост за своето инвестиционно предложение:
Изграждане на „Капково напояване на лозя в землището на с. Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен, на площ от 17,3307 дка.”
Инвестиционното предложение е ново и няма връзка с други проекти и планове.
За реализация на ИП не е необходимо провеждане на процедура  по промяна на предназначение на земеделска земя и издаване на разрешителни по Закона за водите.

Капковото напояване ще се реализира в ПИ 057.003, 23340.057.073, 23340.057.018, 23340.057.019, 23340.057.020, 23340.057.047, 23340.057.048, 23340.057.050, 23340.057.051, 23340.057.052, 23340.057.053, 23340.057.064, 23340.057.075, 23340.057.080, 23340.057.085,  23340.057.087, 23340.057.088, 23340.057.100, 23340.057.102, 23340.057.107, 23340.057.116,  23340.057.126, 23340.057.128, 23340.057.133, 23340.057.141,  23340.057.142, 23340.057.143, 23340.057.145, 23340.057.148, 23340.057.149, 23340.057.150,  23340.057.152, 23340.057.155, 23340.057.156, 23340.057.161,  23340.057.162, 23340.057.163, 23340.057.164, 23340.057.165, 23340.057.1168, 23340.057.171,  23340.057.199, 23340.057.207, 23340.057.208, 23340.057.209, нието на земята е „земеделска”.

Инвестиционното предложение не обуславя наличието на трансгранично въздействие.

Територията, предмет на инвестиционни намерения не попада в обхвата на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, определени съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици  и Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора, както и в обявени със заповед защитени територии по смисъла на Закона за защитените теритроии.

Няма да се променя пътна инфраструктура – ще се използват съществуващи пътища.
През строителния период ще се образуват ограничено количество битови, метални и РVC отпадъци .
По време на експлоатацията ще се генерират ограничени количества опаковки от селскостопански препарати.
Писмени становища и мнения се приемат в едномесечен срок, в община В.Преслав и кметство Драгоево.

Допълнителни документи за изтегляне:

inf_dragoevo

info_vpr

ИЙСТ УАЙН ООД ОБЯВА